A szakdolgozattal kapcsolatos követelmények

1. A szakdolgozatot két példányban, bekötve a tanulmányi- és vizsgaszabályzatban megállapított határidőre kell a tanszéken véglegesen benyújtani. A kész szakdolgozat leadásának határideje a tanszéken a 2021. / 2022. tanév II. félévében: 

Záróvizsga időpontontok a 2021. / 2022. tanévben:

Szakdolgozat megvédése:  

Záróvizsga

A dolgozat leadásához szükséges témavezetői jóváhagyás nélkül a dolgozat a tanszéken nem nyújtható be.

2. A szakdolgozat elkészítésekor betartandó formai követelmények

 • 2.1. Használandó betűtípus: Times New Roman, 12pt
 • 2.2. Sorköz: 1,5
 • 2.3. Lábjegyzetek: Times New Roman betűtípus, 10pt
 • 2.4. Terjedelem

A szakdolgozat terjedelme legalább 50 000 karakter.

Lapmérete A4; bal margó 3,5 cm; jobb margó 2,5 cm. Alsó-fölső margó 3-3 cm.

A dolgozat fő fejezetei (1. szintű címsorok) új oldalon kezdődjenek.

A dolgozatban az oldalakat meg kell számozni (élőlábban, lap alján, középen). Az első oldalon nem kell oldalszámot feltüntetni.

 • 2.5. Tartalomjegyzék

A tartalomjegyzék a dolgozat elején, a címlap után következzék.

A tartalomjegyzékben fel kell tüntetni a szöveg valamennyi fejezetét, alfejezetét és - ha van - további alcímeit, azonos számozással, azonos oldalszámokkal és azonos szöveggel.

 • 2.6. A dolgozat szerkezete

A dolgozatot fejezetekre, illetve alfejezetekre kell tagolni.

A Bevezetés rész előtt maximum 10 soros rövid összefoglalás (Absztrakt) kell szerepeljen.

A dolgozat végén "Összefoglalás", ezt követően pedig "Felhasznált irodalom (Bibliográfia)" rész kell szerepeljen.

A fejezetek, alfejezetek egymással összefüggő egységet alkotnak, s ezeket értelemszerűen számozással kell ellátni.

3. A szakdolgozattal kapcsolatos tartalmi követelmények

A szakdolgozat pontos témájának és címének véglegesítése az oktatóval folytatott megbeszélés alapján történik.

A szakdolgozat megírásával a hallgató egy adott témakörrel kapcsolatos széles körű, alapos ismereteit, valamint önálló elemzési képességeit mutatja be.

A hallgatónak demonstrálnia kell, hogy ismeri a választott témával kapcsolatos valamennyi legfontosabb magyar nyelvű, valamint a legfontosabb idegen nyelvű szakirodalmat, képes a témával kapcsolatban önálló elemzés elvégzésére, s önálló vélemény megalkotására.

4. A hivatkozások formai követelményei

 • 4.1. Lábjegyzet

Lábjegyzetet kell használni abban az esetben, ha:

 • olyan további kiegészítő, megerősítő információkat közlünk, amelyek a szövegben terjedelmi okok miatt zavaróak lennének;
 • bővebben kifejtjük a szövegben szereplő állításokat. Ha tartalmi vagy szó szerinti idézést alkalmazunk, végjegyzet használata is elfogadott. Adatok, bizonyítások azonban ne kerüljenek jegyzetbe.
 • 4.2. Táblázat

Táblázat szövegbe illesztése esetén a táblázatot számozással kell ellátni (Pl. 1. számú táblázat). A táblázat alján a táblázat vagy a benne szereplő adatok forrását kisebb betűmérettel (10pt) szedve minden esetben meg kell jelölni. Abban az esetben, ha a táblázat adatai saját kutatásból származnak, úgy ezt is értelemszerűen jelezni kell.

 • 4.3. Bibliográfia

A dolgozat végén ABC-sorrendben részletesen meg kell jelölni a felhasznált irodalmat.

 • Monográfia esetében: Bihari, M. (1996). Magyar politika 1945–1995. (A magyar politikai rendszer történetének fôbb szakaszai a második világháború után) Budapest:Korona Kiadó
 • Több szerző esetében: Rueschmeyer, D. - Stephens, E. - Stephens, J. (1992). Capitalist Development and Democracy, Cambridge: Polity Press
 • Időszaki kiadványban megjelent munka feltüntetése: Emlékülés a Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvénycikk kihirdetésének 50. évfordulója alkalmából. (1996). 1996. január 31. Budapest: Igazságügyi Minisztérium Sajtótitkársága. p.14.
 • Tanulmánykötetben megjelent munka feltüntetése: Horváth, T. (1978). "A bibliográfiák funkcióiról"., In: Bibliográfiai tanulmányok. közread. Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, p.11-57.
 • Kéziratos forrás esetében: Kovács Máté: Új magyar könyvművészet, újszerű könyvgyűjtés: Kézirat. (1967). 5 fol. Kovács Máté hagyatéka, OSZK Kézirattára, Fond 210/225.
 • Folyóiratban megjelent tanulmány feltüntetése: Hughes, S. (1992). 'Living with the Past: Trade Unionism in Hungary since Political Pluralism', Industrial Relations Journal, Vol. 23.No.4.pp.56-78. Finszter G. (1997). "A tekintélyelvű rendőrségtől a civil közigazgatás felé". Belügyi Szemle: 1997/4. szám p.3-13.
 • Internetes hivatkozás feltüntetése: Forrás: http://www.hvg.hu/cgi/upfrm/upfrm.cgi?main=/new/sajtosz/napi_sajto.htm%2... (teljes internetes cím), valamint szerző és cím, ha van: pl. Olson, N. B. (ed.) Cataloging Internet ressources. In: http://www.purl.org/oclc/cataloging-internet (letöltés ideje: év.hónap.nap)
Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 14:40